PRIVACY STATEMENT

 Doel van deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring geregeld opnieuw te raadplegen.

Over ZorgTTP

ZorgTTP is als gespecialiseerde partij in het optimaliseren van de veilige uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens zeer begaan met de zorgvuldige omgang met- privacy en persoonsgegevens. Wij werken continu aan het verbeteren van ons privacy beleid op basis van de thans geldende de wettelijke verplichtingen, jurisprudentie en maatschappelijke opvattingen. ZorgTTP heeft tevens een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die toeziet op de naleving van de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functie wordt vervuld door twee ZorgTTP medewerkers. De contactgegevens van onze Functionarissen voor Gegevensbescherming zijn:

Joost Verduijn / Leon de Jong
T: +31 (0)30-63 606 49
E: FG@zorgttp.nl

Dienstverlening en de AVG

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoelang wij deze bewaren. Dit doen wij onder meer via deze privacyverklaring en in de overeenkomsten die we met onze opdrachtgevers sluiten.
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die daadwerkelijk nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dit  wettelijk verplicht is.
 • u in gevallen waarin het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens niet wettelijk verplicht is, waar mogelijk informeren over onder welke grondslag van de AVG wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • u wijzen op de rechten die u onder de AVG heeft, waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indien u ons hiertoe schriftelijk verzoekt.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom

Wij verwerken uitsluitend in het kader van de door u gevraagde dienst of (open) sollicitatie de rechtstreeks door u opgegeven persoonsgegevens. ZorgTTP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Bieden van informatie en ondersteuning

Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website www.zorgttp.nl dan worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De door u via ons contactformulier aangeboden gegevens worden door ZorgTTP gebruik voor:

   • het verstrekken van informatie over of het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van onze dienstverlening;
   • het uitvoeren van de, indien door u geplaatste, opdracht aan ZorgTTP tot het leveren van een dienst.

Als u het contactformulier op de website van ZorgTTP invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact opneemt, dan worden de gegevens die u ons doorgeeft  bewaard tot maximaal 5 jaar na het eindigen van de klantrelatie of het project waaraan u deelneemt of wenst deel te nemen of indien hiervan geen sprake is of zal gaan zijn zullen wij uw gegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling daarvan en het verbeteren van onze dienstverlening.

Authenticatie

ZorgTTP maakt gebruik van digitale certificaten en/of accounts om de identiteit te valideren van organisaties en hun betrokken werknemers die onze diensten gebruiken om gegevens te versleutelen of te ontsleutelen. Bij het verstrekken van certificaten en accounts worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever(s) en worden tot maximaal 5 jaar na het eindigen van de klantrelatie/ het project bewaard.

Logging

Zowel bij bezoek aan de ZorgTTP website als bij gebruik van ZorgTTP-software worden gegevens bijgehouden in tekstbestanden, oftewel logbestanden. Denk bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Dit doen wij uitsluitend voor technische doeleinden, waaronder het verlenen van (technische) ondersteuning bij issues. Het logbestand van de website wordt één maand bewaard en de overige logbestanden maximaal twee jaar. Deze gegevens worden op basis van ons gerechtvaardigd belang verwerkt. De gegevens zijn namelijk nodig om onze computersystemen te laten functioneren, beveiligen, beschermen en monitoren.

Werving van nieuwe medewerkers

Als u middels e-mail reageert op een vacature op onze website en/of (via) onze LinkedIn pagina of een open sollicitatie instuurt, worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen onder andere uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer betreffen. Deze gegevens worden gebruikt voor het werven van nieuwe medewerkers van ZorgTTP en worden op grond van het gerechtvaardigd belang van ZorgTTP verwerkt. De gegevens van kandidaten worden verwijderd binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure(s).

Publicatie en Verstrekking aan derden

ZorgTTP verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of met onze opdrachtgever(s) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast geeft ZorgTTP géén gegevens door aan derden buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZorgTTP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dan wel profilering.

Gebruikte cookies of vergelijkbare technieken

De website van ZorgTTP maakt geen gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technieken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van (hyper)links met de website van ZorgTTP zijn verbonden zoals onze profielen op social media zoals LinkedIn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen, richtlijnen en best practices.

 • Een voorbeeld van een door ons genomen technische maatregel is dat we gebruik maken van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security of TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.
 • Een voorbeeld van een door ons genomen organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van ZorgTTP uw gegevens mogen inzien wanneer dit noodzakelijk is voor specifieke en vooraf gedefinieerde doeleinden.

Uw Privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij (tijdelijk) minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@zorgttp.nl. U kunt uw verzoek ook per brief sturen naar:

ZorgTTP
De Bouw 127
3991SZ Houten

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten door u is gedaan, kunnen wij vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze maatregel is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Een reactie up uw verzoek kan het volledig, gedeeltelijk of niet toekennen van uw verzoek betreffen. In het geval van het gedeeltelijk of niet toekennen van uw verzoek zal de reactie van ZorgTTP conform de AVG met redenen omkleed zijn.

Klacht indienen

Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen via FG@zorgttp.nl. De Functionaris Gegevensbescherming neemt uw vraag of klacht in behandeling en neemt uiterlijk binnen 10 werkdagen contact met u op over de afhandeling. Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier hebben geholpen kunt u opnieuw contact met ons opnemen. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Versie: 23 januari 2024