PRIVACY STATEMENT

 Doel van deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring daarom geregeld te raadplegen.

Over ZorgTTP

ZorgTTP is, als gespecialiseerde partij in het optimaliseren van de veilige uitwisseling van persoonsgegevens, zeer begaan met de zorgvuldige omgang met privacy en persoonsgegevens. Wij werken continu aan het verbeteren en het afstemmen van ons privacy beleid op de wettelijke verplichtingen. ZorgTTP heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op de naleving van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt:

Joost Verduijn
T: +31 (0)30-63 606 49
E: FG@zorgttp.nl

 Dienstverlening en de AVG

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij onder meer via deze privacyverklaring en in de overeenkomsten die we met onze opdrachtgevers sluiten;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • wij u wijzen op uw rechten om persoonsgegevens op uw schriftelijke aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 

Welke gegevens we verzamelen en waarom

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door u opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door u gevraagde dienst. ZorgTTP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden die hier worden toegelicht:

 1. Bieden van informatie en ondersteuning;
 2. Authenticatie;
 3. Logs.

 

 1. Bieden van informatie en ondersteuning

Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website www.zorgttp.nl dan worden persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De door u via contactformulieren aangeboden gegevens worden door ZorgTTP gebruik voor:

 • het verstrekken van informatie over of het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, maken wij bij de uitvoering daarvan gebruik van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u het contactformulier op de website va ZorgTTP invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden op basis van toestemming verwerkt en voor onbepaalde tijd bewaard.

 1. Authenticatie

ZorgTTP maakt gebruik van digitale certificaten om de identiteit te valideren van organisaties die onze diensten gebruiken om gegevens te versleutelen. Bij het verstrekken van certificaten en accounts worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt ten uitvoering van overeenkomst en voor onbepaalde tijd bewaard.

 1. Logs

Zowel bij bezoek van de ZorgTTP website als bij gebruik van onze software worden gegevens bijgehouden in tekstbestanden, oftewel logbestanden. Denk bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Dit doen wij voor technische doeleinden. Het logbestand van de website wordt één maand bewaard en de overige logbestanden maximaal twee jaar. Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang verwerkt. De gegevens zijn nodig om onze computersystemen te laten functioneren, beveiligen, beschermen en monitoren.

Publicatie en Verstrekking aan derden

ZorgTTP verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast geeft ZorgTTP géén gegevens door naar buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZorgTTP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dan wel profilering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZorgTTP gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden zoals onze profielen op enkele social media. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat we gebruik maken van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security of TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de ZorgTTP uw gegevens mogen inzien voor de daartoe bestemde doelen.

Uw Privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@zorgttp.nl
U kunt uw verzoek ook per brief verzenden:

ZorgTTP
De Bouw 127
3991SZ Houten

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via FG@zorgttp.nl . Wij nemen uw vraag of klacht in behandeling en nemen binnen 10 werkdagen contact met u op over de afhandeling. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Versie: 8 oktober 2021