Nieuwe pseudonimisatieketen: AWBZ gezondheidsenquête

VWS heeft het voornemen om de AWBZ door de Zorgverzekeraars voor haar eigen verzekerden te laten uitvoeren. Daarbij wordt nagedacht over de vraag in hoeverre dat risicodragend kan. Indien zorgverzekeraars risico lopen over de uitvoering van de AWBZ, is een model van ex-ante risicoverevening in de AWBZ noodzakelijk om risicoselectie tegen te gaan. SiRM ondersteunt Achmea, CZ en DSW bij het onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een ex-ante risicovereveningsmodel voor (delen van) de AWBZ.

Op verzoek van deze verzekeraars wordt door ADV Market Research een enquête uitgevoerd. Dat betreft in eerste instantie een enquête onder 3.000 verzekerden, in september wordt een vervolg enquête uitgevoerd onder 150.000 verzekerden. ADV levert de respons op de vragenlijst door aan SiRM. Vanuit de verzekeraars wordt additionele informatie aan SiRM aangeleverd.

ZorgTTP draagt zorg voor de pseudonimisatie van de verschillende datastromen.

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’