Het Nivel moderniseert de pseudonimisatie van gevoelige gegevens door over te stappen op de openbare pseudonimisatiemethode. ZorgTTP beschikt over een implementatie van deze state-of-the-art methodiek in de bestaande pseudonimisatiesoftware. Deze werkwijze draagt bij aan optimale beveiliging van gevoelige gegevens en helpt organisaties aantoonbaar invulling te geven aan eisen uit de NEN 7524:2019 pseudonimisatienorm. Bijvoorbeeld op het gebied van interoperabiliteit en het gebruik van specifieke pseudonimisatie design patronen.

De openbare pseudonimisatiemethode

De openbare methode is sinds 2015 beschikbaar en is ontworpen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sindsdien is deze ingezet voor de pseudonimisatie van de gegevens voor de Risicoverevening.

Binnen de ZorgTTP pseudonimisatie software kunnen zowel de oorspronkelijke als de openbare pseudoniemen worden aangemaakt. Door deze een periode naast elkaar aan te maken kan naadloos worden overgestapt zonder verlies van historische data.

De voordelen van de openbare pseudonimisatiemethode

Met de openbare methode is het voor organisaties beter mogelijk om onderhoud te plegen aan de pseudoniemen. Doordat pseudoniemen een label hebben dat meta informatie bevat, zoals de versie van het pseudoniem en het type pseudoniem, kunnen deze vervangen worden. Bijvoorbeeld als op enig moment een cryptografisch algoritme kwetsbaar blijkt. Op deze manier is versiebeheer voor organisaties die gegevens pseudonimiseren mogelijk.

De methode draagt daarnaast bij aan een transparante en eerlijke markt. Het algoritme is beschikbaar voor peer review en dat komt de kwaliteit ten goede. Voor organisaties is het tevens mogelijk om een vrije keuze te maken tussen pseudonimiseringsdienstverleners. De methode is toegankelijk voor alle leveranciers van pseudonimiseringsdiensten. In het eerder genoemde label staat om die reden een identificatienummer voor de pseudonimisatiedienstverlener. Een overstap naar een andere leverancier is daardoor te realiseren zonder breuk met de reeds aanwezige data in de database. Voor afnemers van de dienst betekent dit dat er keuzeruimte is voor een specifieke leverancier zonder dat er sprake hoeft te zijn van vendor-lock-in.

Deze nieuwe werkwijze brengt ten slotte toekomstbestendige mogelijkheden om te koppelen met andere gepseudonimiseerde dataverzamelingen.

De keuze voor de openbare methode is een logische moderniseringsslag voor gegevensverwerkingen die gevoelige gegevens gebruiken voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. Pseudonimiseren is volgens de AVG en diverse internationale normen een erkende manier om privacy te beschermen bij het verwerken van identificerende gevoelige gegevens zoals gezondheidsdata. Deze openbare methode rekent op een groot draagvlak vanuit beleidsmakers en kwaliteitsmanagement als het gaat om optimale beveiliging van gevoelige gegevens.

De transitie van het Nivel naar de openbare pseudonimisatiemethode

Het Nivel heeft de transitie  naar de openbare pseudonimisatiemethode reeds in werking gezet. In oktober 2023 is een nieuwe versie van de Privacy- en Verzendmodule (PVM) van het Nivel beschikbaar gekomen. Onderdeel van deze overgang is de introductie van een nieuwe cryptografische hashing techniek. In de nieuwe PVM worden zowel de oorspronkelijke als de nieuwe methode gehanteerd. Uiteindelijk worden enkel nog pseudoniemen conform de openbare methode aangemaakt en worden de oude pseudoniemen uitgefaseerd. De pseudonimisatie van de Nivel gegevensverwerkingen is daarmee klaar voor de toekomst.

Overstappen op de openbare pseudonimisatiemethode?

Nieuwe gegevensverwerkingen die gebruik willen maken van pseudonimisatie kunnen direct aansluiten op de openbare pseudonimisatiemethode. Bestaande gegevensverwerkingen kunnen worden omgezet, als dat gewenst is. Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat de pseudoniemen veranderen. De Privacy- en Verzendmodule (PVM) en Doel-en Receive Module (DRM) zullen worden geüpdatet. Bij ZorgTTP wordt in het centrale systeem (CMT) een nieuwe pseudonimisatieroute ingericht.

Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van een breuk tussen oude en nieuwe pseudoniemen. Nadat beide pseudoniemen een periode naast elkaar zijn gehanteerd, worden de oude pseudoniemen uitgefaseerd. Dit vereist een aanpassing in de pseudonimisatieketen bij ZorgTTP, maar ook in de verwerkingsstraten en databases van onze opdrachtgever. Er is in alle gevallen sprake van een transitieperiode. De doorlooptijd is onder andere afhankelijk van het type pseudoniemen dat wordt gehanteerd in de gegevensverwerking.

Onze adviseurs denken graag met u mee bij de implementatie van de openbare pseudonimisatiemethode in uw gegevensverwerking. Samen met u streven we naar een minimale impact en een zo soepel mogelijke transitie.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via advies@zorgttp.nl.