Anonimiseren

Anonimiseren verandert persoonsgegevens onomkeerbaar. De betreffende persoon is dus nooit meer te identificeren. Vanuit de privacywetgeving gezien is dit de meest veilige manier om gegevens te bewaren en te gebruiken voor onderzoek.

Anonimiseren of pseudonimiseren?

Anonimiseren van gegevens beperkt vaak de bruikbaarheid van de data. Bij anonimiseren is het niet mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te koppelen aan een persoon. Bij pseudonimiseren kan dat wel.

Factsheet ZorgTTP Pseudonimisatie

Anonimiseren is absoluut onomkeerbaar

Bij anonimisatie veranderen persoonsgegevens onomkeerbaar. De betreffende persoon is niet langer te identificeren, direct of indirect, hetzij door de beheerder van de persoonsgegevens alleen, hetzij in samenwerking met een andere partij (bron: ISO 25237: Medische informatica – Pseudonimisatie).

Anonimiseren is een zinvolle techniek wanneer een organisatie bijvoorbeeld gegevens wil bewaren voor analytische of statistische doeleinden, waarbij herleiding tot individuen niet langer noodzakelijk of rechtmatig is. Anonieme gegevens vallen buiten de wetgeving van de AVG en zijn derhalve direct bruikbaar.

Bruikbaarheid anonieme gegevens

Uit onderzoek blijkt dat in algemene zin steeds minder data over een persoon benodigd is om te kunnen spreken van herleidbare data. Dat wil zeggen dat herleiding theoretisch of praktisch mogelijk is. Daarmee is sprake van tot de persoon herleidbare gegevens en dus gegevens die onder de AVG vallen.

Voor gebruikers van anonieme data is de consequentie dat het belang van de betrokkenen steeds zwaarder weegt in de afweging tussen het beoogde gebruik van de data en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien men bijvoorbeeld gegevens uit verschillende bronnen wilt koppelen aan een persoon, is dit bij anonimiseren niet meer mogelijk.

Met andere woorden: het wordt lastiger data te gebruiken. Daarom adviseren wij om discussie over herleidbaarheid te voorkomen en waar mogelijk met één van de binnen de AVG onderkende grondslagen of uitzonderingen te werken.

Anonimiseren en pseudonimiseren: het verschil

Bij pseudonimisering is het, ondanks de inzet van een derde partij en meerdere encryptie-stappen, theoretisch mogelijk om persoonsgegevens weer te ontsleutelen en leesbaar te maken. Bij anonimisatie is dit absoluut onmogelijk. Belangrijkste consequentie van dit verschil is dat bij anonimiseren de privacywetgeving niet meer van toepassing is, terwijl dit bij pseudonimiseren wel het geval is.

Pseudonimisatie vergroot de bruikbaarheid van onderzoekgegevens en levert een extra beveiligingsmaatregel op voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij leveren Pseudonimisatie-diensten waarmee u maximale zekerheid over uw data krijgt, omkeerbaar en onomkeerbaar.

    Vragen over anonimiseren? Neem contact op


    17 oktober update CMT- en TRES-platform

    17 oktober update CMT- en TRES-platform

    Dinsdag 17 oktober worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn. De planning...