Nivel stapt over op de openbare pseudonimisatiemethode

Nivel stapt over op de openbare pseudonimisatiemethode

Het Nivel moderniseert de pseudonimisatie van gevoelige gegevens door over te stappen op de openbare pseudonimisatiemethode. ZorgTTP beschikt over een implementatie van deze state-of-the-art methodiek in de bestaande pseudonimisatiesoftware. Deze werkwijze draagt bij aan optimale beveiliging van gevoelige gegevens en helpt organisaties aantoonbaar invulling te geven aan eisen uit de NEN 7524:2019 pseudonimisatienorm. Bijvoorbeeld op het gebied van interoperabiliteit en het gebruik van specifieke pseudonimisatie design patronen.

De openbare pseudonimisatiemethode

De openbare methode is sinds 2015 beschikbaar en is ontworpen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sindsdien is deze ingezet voor de pseudonimisatie van de gegevens voor de Risicoverevening.

Binnen de ZorgTTP pseudonimisatie software kunnen zowel de oorspronkelijke als de openbare pseudoniemen worden aangemaakt. Door deze een periode naast elkaar aan te maken kan naadloos worden overgestapt zonder verlies van historische data.

De voordelen van de openbare pseudonimisatiemethode

Met de openbare methode is het voor organisaties beter mogelijk om onderhoud te plegen aan de pseudoniemen. Doordat pseudoniemen een label hebben dat meta informatie bevat, zoals de versie van het pseudoniem en het type pseudoniem, kunnen deze vervangen worden. Bijvoorbeeld als op enig moment een cryptografisch algoritme kwetsbaar blijkt. Op deze manier is versiebeheer voor organisaties die gegevens pseudonimiseren mogelijk.

De methode draagt daarnaast bij aan een transparante en eerlijke markt. Het algoritme is beschikbaar voor peer review en dat komt de kwaliteit ten goede. Voor organisaties is het tevens mogelijk om een vrije keuze te maken tussen pseudonimiseringsdienstverleners. De methode is toegankelijk voor alle leveranciers van pseudonimiseringsdiensten. In het eerder genoemde label staat om die reden een identificatienummer voor de pseudonimisatiedienstverlener. Een overstap naar een andere leverancier is daardoor te realiseren zonder breuk met de reeds aanwezige data in de database. Voor afnemers van de dienst betekent dit dat er keuzeruimte is voor een specifieke leverancier zonder dat er sprake hoeft te zijn van vendor-lock-in.

Deze nieuwe werkwijze brengt ten slotte toekomstbestendige mogelijkheden om te koppelen met andere gepseudonimiseerde dataverzamelingen.

De keuze voor de openbare methode is een logische moderniseringsslag voor gegevensverwerkingen die gevoelige gegevens gebruiken voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. Pseudonimiseren is volgens de AVG en diverse internationale normen een erkende manier om privacy te beschermen bij het verwerken van identificerende gevoelige gegevens zoals gezondheidsdata. Deze openbare methode rekent op een groot draagvlak vanuit beleidsmakers en kwaliteitsmanagement als het gaat om optimale beveiliging van gevoelige gegevens.

De transitie van het Nivel naar de openbare pseudonimisatiemethode

Het Nivel heeft de transitie  naar de openbare pseudonimisatiemethode reeds in werking gezet. In oktober 2023 is een nieuwe versie van de Privacy- en Verzendmodule (PVM) van het Nivel beschikbaar gekomen. Onderdeel van deze overgang is de introductie van een nieuwe cryptografische hashing techniek. In de nieuwe PVM worden zowel de oorspronkelijke als de nieuwe methode gehanteerd. Uiteindelijk worden enkel nog pseudoniemen conform de openbare methode aangemaakt en worden de oude pseudoniemen uitgefaseerd. De pseudonimisatie van de Nivel gegevensverwerkingen is daarmee klaar voor de toekomst.

Overstappen op de openbare pseudonimisatiemethode?

Nieuwe gegevensverwerkingen die gebruik willen maken van pseudonimisatie kunnen direct aansluiten op de openbare pseudonimisatiemethode. Bestaande gegevensverwerkingen kunnen worden omgezet, als dat gewenst is. Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat de pseudoniemen veranderen. De Privacy- en Verzendmodule (PVM) en Doel-en Receive Module (DRM) zullen worden geüpdatet. Bij ZorgTTP wordt in het centrale systeem (CMT) een nieuwe pseudonimisatieroute ingericht.

Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van een breuk tussen oude en nieuwe pseudoniemen. Nadat beide pseudoniemen een periode naast elkaar zijn gehanteerd, worden de oude pseudoniemen uitgefaseerd. Dit vereist een aanpassing in de pseudonimisatieketen bij ZorgTTP, maar ook in de verwerkingsstraten en databases van onze opdrachtgever. Er is in alle gevallen sprake van een transitieperiode. De doorlooptijd is onder andere afhankelijk van het type pseudoniemen dat wordt gehanteerd in de gegevensverwerking.

Onze adviseurs denken graag met u mee bij de implementatie van de openbare pseudonimisatiemethode in uw gegevensverwerking. Samen met u streven we naar een minimale impact en een zo soepel mogelijke transitie.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via advies@zorgttp.nl.

Wendbare software-ontwikkeling in de cloud

Wendbare software-ontwikkeling in de cloud

ZorgTTP zit niet stil. Recent is de testinfrastructuur uitgebreid met een testomgeving in de cloud. Het is gelukt daar binnen enkele maanden een cloud-based pseudonimisatieplatform (CMT) te bouwen. Daarbij hoort een volledig automatische deployment. Hier zijn we trots op! De introductie van onze testomgeving in de cloud heeft een gunstig effect op de snelheid en wendbaarheid van ons releasebeleid. En dit is daarmee ook een positieve stimulans voor het opbrengen van nieuwe functies in onze software. Het heeft ons veel kennis en vaardigheden gebracht over cloud computing. Onze technische experts hebben nu de bagage om organisaties te adviseren over het pseudonimiseren van hun gegevensverwerking in de cloud. Als dat de wens is. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de Doel- en Retour Module (DRM) in Microsoft Azure. In de toekomst verwachten we steeds meer Privacy Enhancing Technologies (PET’s) via de cloud beschikbaar te maken.

ZorgTTP in de cloud … Hoe ziet dat eruit?

ZorgTTP beschikte al over een ontwikkel-, acceptatie- en productieomgeving van het eigen pseudonimisatieplatform CMT. Die omgevingen worden gehost op een dedicated server in eigen beheer. De verrijking van deze infrastructuur met een testomgeving brengt dit naar een klassieke OTAP-structuur voor het releasen van software. Van ontwikkeling naar test, acceptatie en productie. De testomgeving van CMT wordt gehost bij Amazon Web Service (AWS). Vooralsnog is het geen ambitie om de CMT productieomgeving ook in de cloud onder te brengen.

Met de nieuwe werkwijze bieden we onze klanten een vanuit code gebouwde infrastructuur (Infrastructure as Code). Dit maakt het mogelijk om een nieuwe CMT-versie met nieuwe features in de cloud in tien minuten op een server te plaatsen in AWS. Zo kunnen de software-ontwikkelaars heel dynamisch vernieuwingen aan het CMT-platform doorvoeren.

Zodra software in de CMT-testomgeving is goedgekeurd, wordt die ook in de acceptatie-omgeving getest. Deze omgeving is een kopie van de productieomgeving. Zowel de acceptatie- als productomgeving worden gehost door RAM Infotechnology. Dit zal ook zo blijven. We maken graag gebruik van de kennis en kunde van deze partner. Net als wij blijven ze zich inzetten voor de veiligheid van de gevoelige gegevens van onze opdrachtgevers.

De voordelen van cloud hosting voor het test- en ontwikkelproces

Een CMT-testomgeving in de cloud biedt ZorgTTP grote voordelen. Het geeft onze software-ontwikkelaars controle en flexibiliteit. Zij zitten aan de knoppen en kunnen op gedoseerde wijze software-aanpassingen doorvoeren. Dit draagt bij aan een meer wendbare releasestrategie. In plaats van halfjaarlijks één grote software-update kunnen nu tussentijds verbeteringen in CMT worden doorgevoerd. Dit doorlopende en meer stapsgewijze proces maakt software-ontwikkeling meer flexibel. Dit is een positieve stimulans voor het opbrengen van nieuwe functies voor de gebruikers van onze software.

We kunnen nu ook de belastbaarheid van de servers in de cloud testen. Die resultaten nemen we mee in de inrichtingskeuzes van de productieservers bij RAM Infotechnology. Werken in de cloud brengt nog een theoretisch voordeel: een uitwijkmogelijkheid in geval van een worst case scenario. Vallen door een ramp de acceptatie- en productieservers bij de hosting organisatie om? Dan is er een volledige en werkende CMT-omgeving als back-up opgeslagen in AWS. Een geruststelling voor onze opdrachtgevers en gunstig voor onze compliancy doeleinden.

De toekomst van het pseudonimisatieplatform CMT in de cloud

De introductie van de testomgeving van het pseudonimisatieplatform CMT in de cloud is voor dit moment een succes. Het zal de efficiënte van de software-releases een boost geven. Het is niet direct onze ambitie om naast de testomgeving van CMT ook de productieomgeving daar te brengen. Cloud hosting partijen zetten al procedurele stappen om de veiligheid van opgeslagen gegevens te garanderen. Afspraken over de opslaglocatie van gegevens zijn daarvan een voorbeeld. Om daadwerkelijk persoonsgegevens in de cloud te plaatsen zijn echter meer acties nodig. Denk daarbij aan een kwetsbaarhedenscan.

Privacy Enhancing Technologies (PET) in de cloud

We verwerken voor onze klanten veel gevoelige persoonsgegevens om onderzoek en beleidsvorming in de zorg mogelijk te maken. Privacybescherming is daarbij van groot belang. Op basis van de situatie, wensen en mogelijkheden geven we advies over de best passende Privacy Enhancing Technologies (PET). Tevens dragen we zorg voor de implementatie daarvan. Er komen steeds meer verzoeken voor nieuwe features en diensten, waarvan een deel is gehost in de cloud. Daar geven we graag gehoor aan. Het resultaat is een groeiend palet aan technieken (PET’s), met steeds meer knoppen om aan te draaien. Enerzijds zijn er technieken als Multi Party Computation (MPC) met optimale technische maatregelen. Anderzijds is er een behoefte aan diensten met optimale gebruiksvriendelijkheid, zoals een webservice. Door de combinatie van technische en organisatorische maatregelen zorgen we altijd voor optimale bescherming van de gevoelige gegevens die we verwerken. Dit is een grondbeginsel bij het inrichten van alle PET-diensten die we in huis hebben.