ZorgTTP neemt een nieuw format voor de verwerkersovereenkomst in gebruik

ZorgTTP neemt een nieuw format voor de verwerkersovereenkomst in gebruik

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hanteren een standaard format voor de verwerkersovereenkomst. Alle zorgaanbieders kunnen dit gebruiken voor het vastleggen van afspraken met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. In december 2022 is een nieuwe versie van dit BoZ-format beschikbaar gekomen. Het format is eenvoudiger van opzet en het proces is versimpeld. Uitzonderingen die voorheen als bijlage in de oude BoZ-overeenkomst werden toegevoegd kunnen nu achterwege blijven. Ook sluit de overeenkomst beter aan bij de leveringsvoorwaarden van ZorgTTP. Daardoor kan de overeenkomst nu in principe zonder verdere aanpassing van de bepalingen worden gesloten. Dit verkleint de juridische hordes en verkort zo de doorlooptijd in de voorbereidende fase bij het opzetten van nieuwe gegevensverwerkingen. Het BoZ-format december 2022 hanteert ZorgTTP nu als de standaard voor een verwerkersovereenkomst.

ZorgTTP is blij met de nieuwe versie van de verwerkersovereenkomst. Goede afspraken tussen alle partijen binnen een gegevensverwerking zijn een essentiële verplichte bouwsteen voor aantoonbare governance bij gegevensverwerkingen. Want daarin leggen de verwerkingsverantwoordelijke(n), verwerkers en eventuele subverwerkers hun verantwoordelijkheden vast. Om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan is deze organisatorische maatregel onmisbaar. Het gebruik van het nieuwe template wordt daarom van harte aanbevolen.